bakalářská práce

Řízení tepelných zdrojů se zaměřením na spalování biomasy

Text práce 1.89 MB

Autor práce: Ing. Martin Havlíček

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Chlápek

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá řízením tepelných zdrojů se zaměřením na spalování biomasy. Cílem této práce bylo představit vlastnosti biomasy jako paliva, uvádí popis technologie kotlů středních výkonů a jejich srovnání s jinými výkonovými kategoriemi. Zhodnocuje především současné řídicí systémy biomasových kotlů středních výkonů a nabízí přehled výrobců zařízení v ČR a základní informace o situaci v zahraničí.

Klíčová slova:

Kotel na biomasu, řídicí systém, výrobci kotlů, regulace, biomasa

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojírenství (B3S-P)

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Předložená práce je obsahově vyvážená, logicky vhodně uspořádaná a koresponduje se svým zadáním. Student se zpracování bakalářškého projektu věnoval poctivě a aktivně vyhledával konzultace. Rozsah a hodnotu práce nepříznivě ovlivnila nízká ochota výrobců komunikovat o používaných technologiích. Úroveň práce trpí některými formálními nedostatky (členění úvodu do odstavců, nadpisy na konci stránky s. 54-55, chyba ve vzorci s. 36 apod.). Grafická stránka je na dobré úrovni.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Petr Chlápek

Lze konstatovat, že obsah bakalářské práce autora Martina Havlíčka koresponduje se zadáním. Nastíněná problematika je aktuální a v současné době často diskutována. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Kladně hodnotím zejména ochotu autora získávat informace a účelně je včlenit do textu.
V prvních kapitolách se autor zabývá vlastnostmi biomasy jako paliva, zmiňuje jeho výhody (proti palivům fosilním) a určitá specifika, která provázejí energetické využití biomasy. V dalších kapitolách se autor věnuje konstrukci kotů pro spalování biomasy a jejich automatickým řízením. V poslední kapitole je uveden stručný přehled trhu s technologickými celky kotlů. Uvedené práci je ovšem nutné vytknout několik zásadních nedostatků jak po stránce obsahové, tak formální.
Obsahové nedostatky:
1. Autor se příliš detailně zabývá konstrukcí kotlů na biomasu v poměru s jejich automatickým řízením.
2. Zmíněné obecné vlastnosti (Mnohorozměrový obvod a dopravní zpoždění) v kapitole 4.3 nepokládám pouze za specifika regulace kotů na biomasu.
3. V textu chybí analýza řídicího systému kotle na biomasu a především jakákoliv popis alespoň základní regulační smyčky.
4. V kapitole 4.5 Používané řídicí systémy jsou uvedeny některé programovatelné automaty nedostatečné pro řízení kotlů o středním výkonu na jakékoliv palivo (např. AMIRIS 99S výrobce AMiT), aj.
Formální nedostatky
1. Text bývá často nesjednocen, jednotlivé odstavce jsou tematicky výrazně odlišné.
2. Obr. 1 Schéma cyklu dendromasy považuji spíše za jednoduché vyjádření cyklu uhlíku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C