diplomová práce

Software pro ovládání programovatelných regulátorů s webovým rozhraním

Text práce 2.29 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Matějka

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá vytvořením software, který umožní přístup a ovládání programovatelných regulátorů přes webové rozhraní. Software je postaven na architektuře klient-server, přenos dat mezi serverem a klientem je realizován prostřednictvím technologie Windows Communication Foundation integrované v Microsoft .NET Framework od verze 3.0.  K realizaci řešení byl použit programovací jazyk C# a knihovny Microsoft .NET Framework, vizualizace dat ve webové aplikaci byla realizována pomocí technologie Microsoft Silverlight.

Klíčová slova:

Programovatelné regulátory, C#, .NET Framework, ASP.NET, Silverlight

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
Doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce autora se zabývá návrhem a realizací softwaru pro přístup a ovládání programovatelných regulátorů přes webové rozhraní.

Autor člení svojí práci na dvě části.

První část práce se zabývá rešeršní studií, ve které autor předkládá popis řízení technologických procesů, regulátorů a použitých technologií. Autor zde shrnul základní známé informace z daných témat.  V poslední části rešeršní studie autor popisuje použité technologie, které užil k realizaci softwaru.  Zde bych vytkl skutečnost, že se autor zabývá výčtem programových konstrukcí, které v jazyce C# nelze použít, aniž by uvedl jeho základní charakteristiky.

V druhé části práce autor popisuje návrh a realizaci softwaru. Návrh softwaru by, dle mého, zasloužil přehlednější zpracování a zdůvodnění zvolené architektury a zvolených prostředků pro jeho realizaci. Autor některým částem realizace věnuje podrobný popis, což vždy nemusí být kladně hodnoceno.

Na přiloženém CD můžeme najít realizovaný software, včetně zdrojových kódů. Zde bych vytkl autorovi absenci návodu k softwaru a chybějící komentáře ve zdrojovém kódu. Z tohoto hlediska je potom software jen s obtížemi znovu použitelný.

Další výhrady jsou jen formálního charakteru. Kvalitu práce snižuje některé členění na kapitoly a podkapitoly, které čtenáři stěžují orientaci v textu. Zvláště bych autorovi vytkl práci s literaturou, díky níž není snadné poznat, co je a co není vlastní práce autora. Negativní dojem také vytváří autorovo někdy až vágní vyjadřování.

Kladně hodnotím autorův přehled v problematice programování, jakož i samotné provedení softwaru, jež je na nadprůměrné úrovni. Silně oceňuji užití nejnovějšího .NET Frameworku, stejně jako technologie Silverlight. Pozitivně oceňuji autorův přístup k bezpečnosti.

Předkládaná práce splnila všechny zadané cíle a i přes uvedené výtky ji doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře / B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: B