bakalářská práce

Bezkontaktní měření teplot

Text práce 893.93 kB

Autor práce: Ing. Kristián Kužel

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Libor Nykodým

Abstrakt:

Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o bezkontaktním měření teplot
v průmyslových aplikacích, věnuje se jednotlivým druhům měřicích přístrojů a obsahuje
přehled trhu. Zaměřuje se především na stacionární přístroje používané v průmyslu. V závěru
se věnuje výběru bezkontaktních pyrometrů a cenové stránce věci. Rozebírá rovněž problémy
související s bezkontaktním měřením a možnostem, jak jim zabránit.

Klíčová slova:

Bezkontaktní měření, teplota, pyrometr, termokamera, infračervené záření, stacionární,
čidlo, přehled trhu

Termín obhajoby

16.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Strojní inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (místopředseda)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Práce mohla obsahovat více teorie.
Náročnost zadání závěrečné práce je spíše nižší.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Libor Nykodým

Práce obsahuje drobné překlepy. Cíle vytyčené v zadání byly úspěšně splněny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B