bakalářská práce

Laboratorní úloha mechanický model výtahu

Text práce 2.74 MB Příloha 9.49 MB

Autor práce: Ing. Petr Arnošt

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou modelu výtahu. Obsahuje také informace o řízení tohoto modelu programovatelným automatem Siemens, Simatic S7-200.
Návrh probíhal na počítači v 3D modelovacím programu Inventor. Návrh elektroniky pak také na počítači v programu Eagle.
Model má pohyblivou kabinu, otevírací dveře a signalizační a ovládací prvky. Práce popisuje návrh s důvody volby konkrétního rozhodnutí, zabývá se výrobou jednotlivých součástek a řízením modelu.

Klíčová slova:

Výtah, PLC, programovatelný automat, Siemens Simatic S7-200, HS-311.

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
Prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo navrhnout a relizovat mechanický model výtahu. Následně provést demonstrační řízení pomocí programovatelného automatu (PLC). Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Chyby:číslování stránek nad str.32; zkratka diody LED je často uvedena malými písmeny; záměna symbolů U, R na str. 39.
Systémové nedostatky: chybí celkové elektrické schéma (např. přijímací strana fotozávor); preferovat i mechaniká schémata před slovním popisem (např. pohon kabiny).
Kladem práce jsou realizace dílů modelu výtahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C