diplomová práce

Polohová regulace motoru pomocí 8bit uP

Text práce 2.19 MB Příloha 356.12 kB

Autor práce: Ing. Petr Janda

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Miroslav Holý

Abstrakt:

Práce se zabývá polohovým řízením DC motoru Icla D065 firmy SIG Positec Automation GmbH pomocí sběrnice CAN a protokolu CANopen. Jednotlivé části popisují obecné principy a standardy sběrnice CAN a mezinárodně normovaného vysokoúrovňového protokolu pro ovládání systémů CANopen. Pro řízení výše uvedeného motoru byl použit mikrořadič firmy Microchip PIC18F4685 a vývojové prostředí MPLAB® IDE. S využitím programovacího jazyka C byl vytvořen program pro MCU řídící komunikaci s motorem CANopen a ovládání jeho pohybu. Výsledky této diplomové práce budou dále využity při řešení VZ Inteligentní systémy v automatizaci.

Klíčová slova:

sběrnice CAN, protokol CANopen, PIC18F4685, motor Icla D065, řízení pohonu

Termín obhajoby

14.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

Prof.Ing.Miluše Vítečková,CSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
Doc. Ing. Petr Kočí, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Daná DP představuje praktické řešení ovládání inteligentného pohonu IclA D065 pomocí sběrnice CAN (CANopen). K ovládání pohonu bylo využito MCU PIC18F4685, který obsahuje modul ECAN (CAN 2.0B). Diplomant navrhl HW i SW část zařízení. Pro demonstraci byla zvolena úloha polohování jedné osy (supportu). Diplomant splnil požadavky zadání, praktický výstup práce je (po jednoduchých korekcích) ihned aplikovatelný. Předloženou prací diplomant prokázal schopnost samostatné a tvůrčí inženýrské činnosti. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B / velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Holý

Posluchač splnil požadavky poměrně náročného zadání ve všech bodech a v práci nejsou žádné zásadní nedostatky či chyby. Dílčím nedostatkem je malý rozsah dokumentace navrženého SW,
formálním nedostatkem technické a stylistické nepřesnosti v přeložených podkladech.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B