dizertační práce

Využití čistírenských kalů jako alternativního paliva

Text práce 6.85 MB Teze 1.12 MB

Autor práce: Ing. Pavel Šťasta, Ph.D.

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.

Oponenti: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Termín obhajoby

18.5.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaPznamka

Průběh obhajoby

Téma disertační práce je aktuální a bylo správně zvoleno a zadáno. Doktorand provedl podrobnou analýzu možností zpracování kalů se zaměřením na jejich energetické a materiálové využití v cementárně.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Stroje a zařízení (2302V)

Studijní obor

Konstrukční a procesní inženýrství (D2313-03)

Složení komise

RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda)
prof. Ing. Josef Kohoutek, CSc. (člen)
prof. Ing. Jiří Klemeš, CSc. (člen)
Ing. Miloslav Odstrčil, CSc. (člen)
doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek (člen)
Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Jícha, CSc. (člen)

Posudek oponenta
prof. Ing. Jiří Klemeš, CSc.