diplomová práce

Informační systém pro podporu činnosti malé firmy

Autor práce: Ing. Tomáš Valíček

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je informační systém pro malé a střední firmy podnikající ve strojírenství. Systém obsahuje řízení zakázek, skladové hospodářství, tvorbu technologických postupů a řízení dokumentů. Obsahem práce je analýza, vlastní návrh, implementace a stručné seznámení s technologiemi použitými při vývoji. Popis rozhraní systému muže sloužit jako manuál při použití.

Klíčová slova:

Informace, informační systém, databáze, relační model, jazyk SQL, datová analýza, funkční analýza, formulář, aplikace

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)