bakalářská práce

Porovnávací studie databází

Autor práce: Ing. Miroslav Pazdera

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Předmět zadání a tedy jednotlivé cíle bakalářské práce zpracovávám pro konkrétní v praxi používaný projekt. Úlohy řeším v oblastech datového dotazovacího jazyku ( Data Query Language – DQL ), datového manipulačního jazyku ( Data Manipulation Language – DML) vycházejících ze standardů ANSI.
    Výsledkem této práce je porovnání relační a objektové databáze a na praktických příkladech srovnání jejich výkonů.

Klíčová slova:

Relační databáze, objektová databáze, SQL, ODMG,  Caché, MSSQL 2005, databázový model, vrstvy datového systému

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)