diplomová práce

Model dálkového měření

Autor práce: Ing. Karel Fišer

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá dálkovým měřením. Jsou zde rozebrány základní
pojmy a principy z teorie měření. Dálkové měření je tvořeno souborem hardwarových a
softwarových prostředků. V části hardwaru je uveden popis používaných snímačů, sběrnic,
měřících karet a komunikačních rozhraních systémů. Část věnovaná softwaru se zaměřuje na
programy SCADA/HMI, které zajišťují sběr a prezentaci naměřených dat. V rámci této
diplomové práce byl navrhnut dálkový model měření, na kterém se studenti mohou s tímto
způsobem měření seznámit a prakticky si ho vyzkoušet.

Klíčová slova:

Měření, sběrnice, Ethernet, Control Web, SCADA/HMI

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)