diplomová práce

Ukázka řízení otáček motoru frekvenčním měničem

Text práce 2.53 MB Příloha 256.95 kB

Autor práce: Ing. Jiří Möhwald

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá řízením otáček asynchronního motoru frekvenčním měničem MICROMASTER 440 pomocí programovatelného automatu S7-200.
    Začátkem mé diplomové práce jsem se zabýval studováním firemní dokumentace fy. Siemens, která je výrobcem daného frekvenčního měniče a programovatelného automatu. V průběhu řešení jsem začal studovat i firemní dokumentaci fy. Mitsubishi Electric, která je výrobcem operátorského panelu.
    V první části mé práce jsem se zabýval obecným popisem daných zařízení a v druhé části jsem již řešil danou problematiku.
Mým úkolem bylo navržení komunikace mezi měničem a automatem, kterou jsem zvolil pomocí USS protokolu po sériové lince RS-485. Způsob ovládání automatu jsem vyřešil operátorským terminálem řady GOT1000, který je k němu připojen.
    Má práce se tedy hlavně zabývala tvorbou řídícího programu pro automat a vytvoření grafického ovládání na terminálu.
    Na závěr jsem zhodnotil poznatky z řešení a navrhnul další postupy.

Klíčová slova:

Frekvenční měnič, programovatelný automat, operátorský terminál, USS4 protokol, S7-200, GOT1000, STEP 7-Micro/WIN, GT Designer 2

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Spíše náročné téma, protože bylo nutné zvládnout práci s frekvenčním měničem, s programovatelným automatem a operátorským panelem. Realizován funkční vzorek zařízení pro laboratorní úlohu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Práce si kladla za cíl vytvořit laboratorní ukázku řízení otáček asynchronního třífázového elektromotoru pomocí frekvenčního měniče. Jedná se o náročné téma, vyžadující teoretické znalosti z problematiky řízení i praktickou aplikaci programu do PLC. Autor se bohužel nevyhnul dílčím chybám, například v závěru. Ten je velmi stručný. V práci také chybý vysvětlení a popis veličin (str. 31). Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B