diplomová práce

Regulace polohy svisle otáčivého ramene

Text práce 1.24 MB

Autor práce: Ing. Libor Nykodým

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

     Tato práce se zabývá číslicovou regulací polohy svisle otáčivého ramene. Pohonem tohoto ramene je stejnosměrný motor k jehož číslicovému řízení je použit programovatelný automat. Výsledkem práce je několik alternativ řešení lišících se především dosažitelnou kvalitou regulace. V práci je řešeno i uživatelské rozhraní ve formě dotykového displeje. 

Klíčová slova:

PLC, regulace polohy

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (N2301-3)

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Náročné téma, vyžadující teorii řízení i praktickou aplikaci programovatelného automatu. Překonal i problémy s nedeterminovaným chováním regulavané soustavy (tření).
Z vlastní iniciativy použil operátorský panel pro snadnější práci s regulačním zařízením.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Práce si kladla za cíl provést návrh a realizaci číslicové regulace polohy ramene. Jedná se o náročné téma, vyžadující teorii řízení i praktickou aplikaci programu do programovatelného automatu. Nicméně samotná práce obsahuje pravopisné a gramatické chyby, překlepy, a spoustu mezer mezi slovy (např. str. 3, 20, 23, 26, atd.). Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B