diplomová práce

Modely silové části regulace vodní turbiny

Text práce 4.82 MB

Autor práce: Ing. Stanislav Prudek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE),
pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na
PVE Dalešice. Jedná se o polohový servomechanismus, kde vstupním elektrickým signálem je
požadované otevření turbíny. Cílem je tedy navrhnout počítačový model této silové části v
prostředí Matlab-Simulink. Model musí dostatečně přesně vyjadřovat významné vlastnosti reálné
soustavy a po úpravách by měl být obecněji použitelný i pro jiné elektrárny. Vlastnosti
počítačového modelu je díky poskytnutým měřením možno verifikovat.

Klíčová slova:

silová část regulace PVE, přečerpávací vodní elektrárna, turbína, regulace, simulace, Simulink,
modelování, Dalešice.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Značně náročné téma, vyžadující detailní znalosti dané strojní technologie i modelování v prostředí Matlab-Simulink. Výborný systémový přístup.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Celkové slovní hodnocení:
Diplomant splnil všechny body zadání. Přesto, že se domnívám, že obdobné simulace musí být provozovateli PVE Dalešice k dispozici minimálně od roku 1999, považuji práci za prakticky přínosnou minimálně pro diplomanta. Členění kapitol je logické a odpovídá požadavkům cílů DP. Vzhledem ke specifickému zaměření tématu považuji práci za netriviální, prokazující jednoznačně schopnost diplomanta aplikovat inženýrské schopnosti v reálný a použitelný výsledek.
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Práce je psaná logicky a srozumitelně, matematická typografie však neodpovídá standardům.
Pokud tvrdíte o vztahu (7.2), že je ODR 1. řádu, jak si vysvětlujete dva integrátory v modelu (obr. 17)? Opravte.
Model je funkční a poměrně komplexní, ale nepůsobí na mne zcela „odladěným“ dojmem. Model obsahuje algebraické smyčky, které samy o sobě mohou způsobovat nestabilitu řešení. Simulace je výpočetně náročná o čemž svědčí volba řešiče. Vysvětlete volbu stiff řešiče a zda jste se citlivostí volby řešiče zabýval?
Některé volené parametry mají „pečeť“ empirie, vycházel jste spíše ze simulačních experimentů, nebo z doporučení expertů PVE Dalešice či školitele (Doc. Němce)?
Uvažoval jste o užití specializovaného Matlab Toolboxu? (SimHydraulics)
V závěru práce předesíláte možnost uvedení výsledků DP do praxe. Můžete stručně shrnout technické a finanční výhody, které by plynuly z této hypotetické úvahy?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B