diplomová práce

Modernizace klimatizační komory

Text práce 3.35 MB

Autor práce: Ing. Radek Pagáč

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je modernizace řídící jednotky klimatizační komory. Původní zastaralá klimatizační jednotka bude nahrazena novou, mikrokontrolérem řízenou řídící jednotkou, pomocí které bude možné zobrazovat aktuální a požadovanou teplotu na LCD displeji. Před samotnou konstrukcí jsou teoreticky popsané použité součásti, způsoby měření teploty a prostředí pro vytvoření programu pro mikrokontrolér.

Klíčová slova:

Mikrokontrolér, teploměr, ATMega16, ATMEL, LCD displej, LM35

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce si kladla za úkol modernizaci klimatizační komory. Student jak návrh tak i samotnou realizaci zvládl bez námitek, nicméně text práce obsahuje drobné chyby a překlepy. Zmodernizovaná klimatizační komora bude přínosem pro experimenty v laboratoři měření a diagnostiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Práce si kladla za cíl modernizaci klimatizační komory. Samotná modernizace spočívá v nahrazení řídicí části za moderní řídicí jednotku využívající mikrokontrolér ATmega. Jedná se o středně náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické části jednotky. Samotná práce obsahuje pravopisné a gramatické chyby. Písemná část má nízkou grafickou úroveň. Hlavní cíl byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C