bakalářská práce

Rešeršní studie řídicích členů pro čtyřnohé kráčivé mobilní roboty

Text práce 588.73 kB

Autor práce: Ing. Roman Klvaňa

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce je rešeršního charakteru a zaměřuje se na popis různých přístupů ke generování chůze čtyřnohých kráčivých robotů. Je zde popsáno celkem šest různých skupin přístupů. U každého z nich je popsán základní princip fungování a příklad robotu u něhož je daný způsob použit. Závěr práce shrnuje výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a na jejich základě je vybrán vhodný způsob generování chůze pro konkrétní čtyřnohý robot Quasimodo.

Klíčová slova:

kráčivá chůze, mobilní robot, čtyřnohý robot

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Student pracoval na diplomové práci svědomitě, dostavoval se na pravidelné konzultace, veškeré připomínky školitele do práce zapracoval. Student prokázal schopnost zorientovat se v relativně složité pro něj neznámé oblasti, jakou generování chůze kráčivých robotů zcela jistě je. Práce prokazuje studentovu schopnost provedení rešeršní studie na toto téma. Student dokázal problematiku podrobně nastudovat a vyvodit z ní závěry, které následně použil pro výběr vhodné architektury pro konkrétní robot. K práci nemám žádné výhrady a doporučuji ji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo provést rešeršní studii řídicích členů pro čtyřnohé kráčivé mobilní roboty. Je zde provedeno základní rozdělení možných řidicích členů a v závěru je vybrán vhodný styl řízení pro konkrétního robota. I přes některé nepřesné citace z cizojazyčných textů (např. v kapitole 2.1) a občasné překlepy lze považovat práci za zdařilou a stanovené cíle za splněné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B