bakalářská práce

Řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním

Text práce 1.23 MB

Autor práce: Bc. František Plíšek

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodných metod pro určení parametrů spojitých i číslicových regulátorů, je-li řízena nekmitavá regulovaná soustava s dopravním zpožděním, popisem těchto metod, aplikací jich na návrh spojitého i diskrétního regulačního obvodu.
Na závěr je provedeno grafické vyhodnocení výsledků na základě regulačního průběhu a vyhodnocení z hlediska přesnosti a kvality regulace.

Klíčová slova:

Regulovaná soustava, regulátor, dopravní zpoždění.

Termín obhajoby

23.6.2009

Práce bude zveřejněna

23.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů pro řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním. Student použil metodu požadovaného modelu, metodu násobného dominantního pólu a "univerzální" experimentální metodu. Ke srovnání regulace využil přechodové charakteristiky namodelované v Simulinku.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Musím konstatovat, že stěžejní část práce je doslova opsána z literatury, která je sice uvedena v seznamu použité literatury, ale nejsou vůbec uvedeny citace. Pouze u příkladů byly zaměněny numerické hodnoty - místo dopravního zpoždění 2 s je 5 s apod.
Takže např.: str.19-23 z dipl.práce je str.211-214 literatury [3], str.23-26 dipl.práce je str.161-164 z [2],str.27-29 odpovídá str.158-161 v [2]. Celá tato hlavní část dipl. práce je přebrána doslova a do písmene a místo uvedení citace se říká asi: "pojednává o tom [2]".
Za hlavní nedostatek práce pokládám výběr metod pro řízení nekmitavých soustav (viz zadání DP, bod č.1). Proč se diplomant orientoval na pouhé tři metody (požadovaný model, dominantní póly a univerzální metoda)? Namátkou: Ziegler-Nichols, optimální modul, kritické parametry, ... copak to nejsou metody pro soustavy s dopravním zpožděním?
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: D