bakalářská práce

Laboratorní úloha elektronický model výtahu

Text práce 1.16 MB Příloha 512.52 kB

Autor práce: Ing. Ondřej Kašpar

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelu elektronického výtahu. Model je plně elektronický, bez mechanických prvků. Celý tento projekt bude sloužit studentům v laboratoři automatizace, jako názorná pomůcka při osvojování práce s programovatelnými automaty firmy Siemens, jmenovitě modely řady S7-200.
         Pohyb kabiny výtahu je znázorňován pomocí sloupcových diod takzvaných bargrafů, které jsou ovládány pomocí aktivních prvků, LED driverů. Model je řízen pomocí mikroprocesoru ATMEL ATmega128, který je s PC propojen sériovou i paralelní linkou. V práci jsou dále popsány uvažované a použité technologie, vývojové prostředí a konstrukční prvky.

Klíčová slova:

Programovatelný automat, model, výtah, elektronika.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo provést návrh a realizaci modelu výtahu. Jedná se o náročné téma vyžadující praktickou realizaci elektronické části modelu a implementaci programu do mikrokontroléru. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo sestavit laboratorní úlohu elektronického modelu výtahu, který bude sloužit ve výuce zaměřené na práci s programovatelnými automaty. Tato úloha umožňuje demonstrovat možnosti řízení pohybu výtahu ve dvou patrové budově. Práce je zpracována přehledně, systematicky a stanovené cíle lze považovat za splněné.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B