diplomová práce

Návrh a implementace vysoce dostupné aplikace v unixovém prostředí pro "call back system"

Text práce 1 MB Příloha 94.95 kB

Autor práce: Ing. Juraj Vakula

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práca sa zaoberá využitím a uplatnením vysokej dostupnosti a spožahlivosti systémov využívaných v praxi, kde hlavnou úlohou je zabezpečiť plynulý chod spoločnosti a jej aplikácií, ktoré využíva. Ciežom tejto práce je vytvoriť prostredie pre callback systém, ktorý pozostáva z rady softwarových produktov ako sú databáze, web, java a mnohé ďažšie. Každý z týchto produktov musí byť zabezpečený tak, aby sa za každých okolností (výpadok hardwaru, žudskej chyby) služba nestala nedostupnou.

Klíčová slova:

Vysokodopný cluster, Linux, Virtualizácia

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Řešené zadání bylo po realizační stránce dosti obtížné. Diplomant se s nastalými problémy vyrovnal zcela profesionálním způsobem a prokázal značné teoretické i praktické znalosti dané problematiky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Převážná část předložené práce je věnována popisu možných a použitých prostředků pro vytvoření prostředí pro vysoce dostupné aplikace. V některých částech jde o pouhé stručné návody (překlad napovědy man) programových pomůcek, které jsou pro správu a monitorování systému použitelné.
Návrhu řešení jsou v práci věnovány pouhé dvě strany a opis konfiguračního souboru v příloze. V práci není uvedeno, jak bylo navržené řešení ověřováno (bod 3 zadání).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B