diplomová práce

Software pro řízení experimentů na biomechanickém testovacím zařízení.

Text práce 2.12 MB Příloha 3.63 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Hejč

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.

Abstrakt:

Cílem této diplomové práce je návrh a realizace uživatelského rozhraní v prostředí NI LabVIEW pro konstrukčně zdokonalený prototyp biomechanického testovacího přístroje realizovaného v rámci spolupráce ÚMTMB a ÚAI. Jedná se o přístroj zkoumající vlastnosti páteřních obratlů. Hlavním úkolem práce je realizovat software, který umožní plánovat, spouštět a zaznamenávat dlouhodobé experimenty na tomto zařízení. 
Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. První z nich se zabývá popisem testovacího přístroje, dále jsou shrnuty veškeré kladené požadavky ze strany uživatelů, následuje popis použitých nástrojů pro realizaci software v prostředí NI LabVIEW 8.6. Praktická část se zabývá samotným návrhem a realizací vytvořeného software pro plánování a řízení experimentů vyvinutého v prostředí NI LabVIEW 8.6 a jeho následným testováním. Závěrem je rozebrán vznik a řešení stěžejních problémů vzniklých při realizaci.

Klíčová slova:

Dlouhodobé testování, grafické programování, NI PCI-6220, NI SCC-68.

Termín obhajoby

22.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-BS)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Student pracoval na diplomové práci svědomitě, dostavoval se na pravidelné konzultace, veškeré připomínky školitele do práce zapracoval. Rovněž do vyvinutého software zapracoval i dodatečné požadavky kladené ze strany budoucích uživatelů. Všechny stanovené cíle práce byly splněny. K práci nemám žádné připomínky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

V rámci zdařilé diplomové práce byla realizována nejvyšší vrstva software pro plánování dlouhodobých experimentů, zaznamenávání a předzpracování jejich výsledků na přístroji ke zkoumání vlivu zatížení na velikost otěru páteřních segmentů. Před zahájením provozu byl software podroben řadě dlouhodobých testů, které prokázaly jeho funkčnost a fakt, že vyhovuje předepsaným požadavkům. Software je nyní využíván v provozu při provádění experimentů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A