diplomová práce

Inteligentní senzorická síť navržená pro specifikaci 802.15.4 (beta aplikace)

Text práce 2.64 MB

Autor práce: Ing. Tomáš Janšta

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Ing. Miroslav Holý

Abstrakt:

Tato diplomová práce je soustředěna na bezdrátový přenos dat dle standardu IEEEŽ 802.15.4 využitím modulárních konstrukčních prvků. Prezentovaná platforma spojuje výhody bezdrátových modulů XBeeŽ a vývojového systému s mikrokontrolérem AVR ATmega128. Základním požadavkem zadavatele byl návrh a realizace prototypu vestavné platformy pro bezdrátové šíření malých objemů řídících a senzorických dat mezi uzly sítě a bránou do jiných sítí. Řídící programové vybavení je vyvinuto pro operační systém TinyOS. Vyvinutá platforma je výchozí pro další vývoj a případné rozšíření funkcionality v příbuzných aplikacích.

Práce bude zahrnuta jako součást řešení výzkumného záměru Inteligentní systémy v automatizaci podporovaného MŠMT ČR pod registračním číslem MSM 0021630529.

Klíčová slova:

Bezdrátová senzorická síť, IEEE802.15.4, XBee, ZigBee, ATmega128, TinyOS, řídící systém, robotika, dálkové řízení

Termín obhajoby

22.6.2009

Práce bude zveřejněna

22.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-99)

Složení komise

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (předseda)
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (člen)
doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Diplomant splnil všechny požadované body zadání. Předloženou DP nesporně prokázal schopnosti samostatné inženýrské tvůrčí činnosti v daném oboru studia a tudiž jeho práci jendoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Holý

Diplomová práce je velmi pěkně zpracována a vyčerpávajícím způsobem plní všechny požadavky poměrně obtížného zadání, po technické i grafické a formální stránce je na výborné úrovni. Vzhledem k dostupnosti veřejně přístupných zdrojů je při řešení použit specializovaný OS pracující pod OS Linux. Za dílčí formální nedostatek považuji absenci bližší specifikace nebo zdrojových souborů navrženého SW, přístupných pro uživatele jiného OS.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A