bakalářská práce

Aplikace systému Maple při řešení úloh kinematiky a dynamiky

Text práce 1.11 MB

Autor práce: Bc. Josef Dřímal

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: doc. RNDr. Karel Pellant, CSc.

Oponenti: prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc.,

Abstrakt:

Úcelem práce je ukázat na možnosti využití speciálních software, v tomto prípade
systému Maple, pro rešení príkladu mechaniky teles. Úlohy jsou z kinematiky a dynamiky, ale
jejich prípadná souvislost s jinými obory FME (jako je i automatizace a informatika) je
evidentní.

Klíčová slova:

Maple, kinematika, dynamika, amplitudová charakteristika, tlumení, rešení úloh,
pocítacová podprora

Termín obhajoby

3.11.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Diplomant na BP pracoval poměrně samostatně a prokázal že se umí pohybovat v prostředí systému Maple a dovede jej aplikovat pro řešení konkrétních úloh mechaniky. Z hlediska názornosti výsledků by práci prospělo řešení animace pohybů těles studovaných soustav
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Bakalářská práce odpovídá úrovni studenta 3-tího ročníku stidia strojního inženýrství.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A