diplomová práce

Model nelineární soustavy

Text práce 3.39 MB Příloha 684.54 kB

Autor práce: Ing. Radim Florian

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Oponent: Ing. Miroslav Holý

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a praktickou realizací nelineární
soustavy, tvořené stejnosměrným elektromotorem a dynamem spojeným pružnou
spojkou. V první části jsou popsány principy řízení otáček stejnosměrných motoru. Druhá
část se zabývá návrhem řídící desky s mikrokontrolerem PIC16F877. V poslední části jsou
zhodnoceny výsledky měření a návrh na další zlepšení modelu a řídící části.

Klíčová slova:

stejnosměrný, motor, PWM, regulátor, h-můstek, L298, konstrukce, mikrokontroler, PIC16F877

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Výsledky DP budou využity ve výuce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Miroslav Holý

Práce je na velmi dobré technické a odborné úrovni, po stránce grafické ani stylistické nelze nic vytknout.
Teoretický rozbor je proveden velmi dobře, chybí v něm však odkazy na použité prameny. Diplomant splnil požadavky zadání, v části návrhu HW vyčerpávajícím způsobem. V návrhu SW jsou použité algoritmy v programu pro mikrokontrolér popsány popsány poněkud povrchně, v programu pro PC vůbec.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B