bakalářská práce

Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene

Text práce 4.76 MB Příloha 747.48 kB

Autor práce: Ing. Jakub Vodrážka

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.

Oponent: Ing. Lukáš Březina, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce hydraulického ramene. Rameno slouží jako učební pomůcka pro navrhování hydraulicky ovládaných mechanismů. Skládá se z několika částí, které jsou spojeny rotačními vazbami. Pohon je zajištěn lineárními hydromotory. Dále se jedná o volbu vhodného snímače pro snímání polohy hydromotoru. Při zpracování byl použit CAD systém Autodesk Inventor 2008.
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první je popsáno rozdělení tekutinových systémů.  Druhá část se zabývá analýzou problému, výběrem nejvhodnějšího snímače a provedení jeho nosné konstrukce. Zbývající část pojednává o možnostech řešení mechanické konstrukce modelu hydraulického ramene a kontrole jednotlivých součástí z pevnostího a deformačního hlediska.
Práce je doplněna názornou dokumentací v podobě obrázků navrhovaného modelu a jeho součástí. V příloze jsou jednotlivé výkesy součástí.

Klíčová slova:

Rameno, hydraulika, hydraulické rameno, návrh, konstrukce, učební pomůcka.

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Předložená práce se zbývá návrhem hydraulicky ovládaného ramene, které má sloužit nejen pro potřeby výuky. Teoretická část práce obsahuje popis základních hydraulických obvodů a 3D model hydraulického ramene v prostředí Autodesk Inventor. Vlastní hydraulické rameno je pak praktickým výstupem této práce. Práce je zpracována přehledně a logicky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce je zaměřena na návrh a konstrukci hydraulického ramene pro výukové účely. Hlavní slabinu práce spatřuji v provedeném pevnostním výpočtu, který není správně. Konkrétně není správně provedeno uvolnění těles, dosazení hodnot je ve špatných jednotkách, ... Takto spočtená hodnota průhybu není vhodná pro posouzení, jestli konstrukce splňuje pevnostní požadavky, či nikoliv.
Na druhou stranu kladně hodnotím zkonstruování samotného ramene, které i přes nesprávně provedený pevnostní výpočet jistě najde své využití ve výuce, popř. poslouží k testování použitých hydromotorů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D