bakalářská práce

Uživatelské rozhraní pro řízení experimentů na biomechatronických přístrojích

Autor práce: Ing. Tomáš Hejč

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace uživatelského rozhraní v prostředí NI LabVIEW pro biomechanické testovací přístroje realizované v rámci spolupráce ÚMTMB a UAI . Jedná se o přístroje zkoumající vlastnosti páteřních obratlů. Hlavním úkolem je realizovat software, který umožní plánovat, spouštět a zaznamenávat experimenty. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. První z nich se ve stručnosti zabývá popisem testovacích přístrojů a problematikou uchycení biologických vzorků, stejně tak jako popisem použitých pohonů řízení. Následuje seznámení s koncepcí návrhu celého řídicího software a použitých vývojových prostředků. Praktická část se zabývá návrhem a realizací vytvořeného software pro plánování a řízení experimentů vyvinutého v prostředí NI LabVIEW.

Klíčová slova:

biomechanický, LabVIEW,  .Net Framework, dlouhodobé testování

Termín obhajoby

12.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)