bakalářská práce

Skladové hospodářství pro Vinotéku

Text práce 3.74 MB

Autor práce: Ing. Pavel Michlík

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Abstrakt:

Bakalářská práce pojednává o analýze dostupných řešení a tvorbě nové jednoduché aplikace skladového hospodářství pro vinotéku. Úkolem systému je jednoduchá správa firemních dat k vedení jednotlivých agend a prezentace vín v elektronickém obchodu. Výsledkem práce je aplikace postavená na technologii skriptovacího jazyka PHP5 a databázového systému MySQL5.

Klíčová slova:

Skladové hospodářství, elektronický obchod, php5, mysql5, online

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Výsledkem práce je www aplikace e-shopu, zpracované pro specifické potřeby vinařského obchodu. Originalita předkládaného řešení spočívá zejména v integraci klasického elektronického katalogu s on-line nabídkami externích dodavatelů. Tímto zajímavým přístupem se stírá dosud zažitá hranice mezi maloobchodem s "vlastním zbožím" a dealerským prodejem na základě nabídek třetích stran. Skutečný přínos však bude možné zhodnotit až po nasazení projektu do praktického provozu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Práce je standardní databázovou aplikací v prostředí www s důrazem na zabezpečení dat. Výklad je vcelku vyvážený, pouze v kapitole věnované implementaci chybí popis softwarových modulů a autor se pouze omezuje na vnější rámec aplikace z uživatelského pohledu. Předností práce je její sazba v LaTeXu, v textu se ale i tak vyskytují jednopísmenové předložky na konci řádku ("tvrdé" mezery lze vkládat ručně nebo pomocí programu Vlnka dostupném v LaTeXu). Zdá se také, že ne všechny položky z použité literatury jsou v textu citovány, což svědčí o tom, že autor nepracoval s databází pro program BIBTeX umožňující automatické generování seznamu odkazů.
Z pravopisného hlediska v souvětích občas chybí čárky, např. v poslední větě 2. odst. na str. 13.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A