diplomová práce

Radiový watchdog

Text práce 3.57 MB Příloha 12.77 MB

Autor práce: Ing. Jan Matuška

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Petr Krček, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem a implementací dohledového systému počítačové sítě občanského sdružení Starhill. Součástí návrhu je vývoj a realizace hardwarových modulů, které umožňují restartovat vzdálené síťové zařízení. Přenos povelu je realizován prostřednictvím libovolných dostupných radiostanic, jejichž povolovací podmínky tyto přenosy umožňují. Předpokládá se využití frekvenčního pásma 466 MHz. V práci je popsána koncepce a technická realizace. Navržený systém je integrovaný do stávajícího IS občanského sdružení.

Klíčová slova:

watchdog, dohledový systém, radiostanice, restart, vzdálené zařízení, bezdrátová síť

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Petr Krček, Ph.D.

Diplomant pracoval po celou dobu zpracování diplomové práce velmi samostatně, při každé komunikaci s ním byly patrny jeho značná erudice a zapálení pro věc. V diplomové práci prokázal výborné znalosti jak v oblasti návrhu a realizace hardwaru (interface pro dálkový přenos povelů), tak v oblasti tvorby softwaru (firmware interface v jazyce C, konfigurační aplikace v jazyce C# a dohledový systém založený na skriptech v jazyce PERL, databázovém serveru a WWW serveru).
Diplomová práce pana Jana Matušky je provedena velice důsledně a vedoucím práce je hodnocena velmi kladně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A