bakalářská práce

Vliv teploty na snímače vibrací

Text práce 710.35 kB

Autor práce: Bc. Petr Kadubec

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty na snímače vibrací. Snímače vibrací jsou osazeny na zařízeních, jenž svou činností mnohdy vytváří teplo, nebo jsou osazeny v prostředí, kde jsou jiné zdroje tepla. Teplem ovlivněné snímače vibrací mohou výrazně ovlivnit výsledky diagnostiky sledovaného zařízení.

Klíčová slova:

Snímač vibrací, teplota, měření, odchylka

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof.Ing.Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
doc.Ing.Eva Kureková, CSc. (člen)
doc.Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc.Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Výstupem této práce jsou i experimentálně ověřeny dva různé případy vlivu teploty na piezoelektrické snímače, které jsou následně popsány.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: B

Přínosem bakalářské práce je řada realizovaných experimentů, i když jejich výsledky jsou prakticky využitelné s jistými omezeními a mohly být podrobněji popsány včetně postupů vyhodnocení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B