bakalářská práce

Návrh software pro testování termostatických ventilů dle EN215

Text práce 1.87 MB

Autor práce: Bc. Lucián Halmeš

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Práca rieši ovládací software pre testovacie zariadenie prietokových charakteristík. Práca ďalej tvorí stručný rešerš testovania termostatických ventilov podľa normy EN215 so zameraním na riešené zariadenie.

Klíčová slova:

termostatický ventil, termostatická hlavica, ventil s regulátorom teploty, zostava hlavice regulátoru teploty

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Průběh obhajoby

Autor prezentoval podstatu své práce a odpovídal na otázky oponenta s následující diskusí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student na své bakalářské práci pracoval několik let, hlavně z důvodu nesplnění jiných studijních povinností.  Praktické části věnoval velké množství času, jak z důvodu ne moc šťastné volby hardware, kterou ale neměl možnost ovlivnit. Tak hlavně z důvodu nevhodného návrhu aplikace. V loňském roce si tento problém uvědomil, začal problematiku intenzivně konzultovat a aplikaci se mu podařilo v mnoha ohledech výrazně zdokonalit a zjednodušit. To ho ale stálo velké množství času, který mu pak chyběl na psaní textu. Text práce je pouze na úrovni draftu, ve kterém chybí velké množství informací. Přesto student tento draft odevzdal a prakticky tím zahodil veškerou práci, kterou udělal.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti F
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací F
Samostatnost studenta při zpracování tématu C

Známka navržená vedoucím: E

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá návrhem software pro testování termostatických ventilů. V první části byla provedena rešerše, neboli prostudování příslušné normy a jejích částí nutných pro navržení SW.
V druhé částí je přistoupeno k návrhu testeru, přičemž návrh a realizace zařízení po stránce mechanické, elektrické, pneumatických a hydraulických rozvodů a volby akčních a senzorických členů byl proveden pracovníky zkušebny. Autor tedy jen popisuje aktuální stav a přibližuje aktuální situaci s pomocí dvou schématických obrázků s nízkou vypovídací hodnotou. Dále je zde kapitola shrnující požadavky na software testeru, které jsou ale dle mého názoru definovány velmi lidově.
Následuje realizace software testeru formou vyobrazení jednotlivých záložek uživatelského prostředí a jejich popis. Autor zmiňuje tři záložky rozdělené podle druhu činností. Na první jsou zadány parametry testu a volba uložiště pro výsledky. Třetí záložka „manuální režim“ zobrazuje hodnoty snímačů a umožnuje manuální ovládání jednotlivých akčních členů testeru. To znamená předání požadovaných výstupních hodnot PLC. Software pro PLC, který obsahuje regulační členy, není součástí práce. Druhá záložka zřejmě obsahuje průběh měření, avšak v práci není explicitně popsána ani vyobrazena. Poslední funkcí softwaru je vyhodnocení testu, neboli analýza naměřených hodnot a vypočítání požadovaných parametrů testovaného produktu. Tato funkcionalita je prezentována pouze několika obrázky, které jsou navíc jen částí výřezu z obrazovky. Zcela zde postrádám popis realizované analýzy, použitých matematických nástrojů a vzorců, natož pak stanovení nejistoty výstupních parametrů. Z obrázků se navíc jeví, že autor vůbec neuvažoval filtraci dat. Tuto část tedy považuji za zcela nezdokumentovanou.
Samostatnou kapitolu by bylo možné věnovat grafickému a stylistickému zpracování. Obrázky postrádají smysluplný popis. V pozdější části již ani nejsou číslovány. Některé obrázky jsou mimo okraje rozložení stránky. Obr. 10 neobsahuje žádný popis jednotlivých prvků, tudíž je jen orientačního významu. Záhlaví stránky není dle doporučení, navíc obsahuje špatný rok. Vyobrazené grafy nemají žádné jednotky, což u průtoků medií a vypočítaných hodnot je zcela bez výpovědní hodnoty. V práci je také množství překlepů a gramatických chyb a chybí značné množství interpunkčních znamének. Práce s literaturou je nedostatečná. Autor uvádí jen jediný zdroj a to uvedenou normu v rešeršní části. Pokud ale byl software zpracován do funkční podoby, měli by být uvedeny přinejmenším datové listy jednotlivých akčních členů.
Práce tedy obsahuje značné množství hrubých nedostatků jak vizuálního tak významového charakteru. Přestože aplikace mohla být realizována, tak z předložené práce nelze zhodnotit její funkčnost, natož pak kvalitativně zhodnotit správnost výstupů aplikace, tedy naměřené a vyhodnocené parametry produktu, za který dané testovací nebo výrobní centrum ručí.
Cíle předložené práce považuji za splněné pouze částečně. Práci doporučuji k obhajobě s podmínkou, že autor prokáže funkčnost realizované aplikace a seznámí členy komise detailně s analýzou naměřených veličin.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E

Známka navržená oponentem: E