bakalářská práce

Nejistoty přesných délkových měření

Text práce 1.02 MB Příloha 4.08 MB

Autor práce: Ing. Jan Šrámek, Ph.D.

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře, který se zajímá o problematiku nejistot délko-vých měření, s praktickou stránkou řešení těchto nejistot u jednoho velmi často používaného kalibračního postupu měření na délkoměru SIP. Toto měření bylo realizováno na půdě Českého metrologického institutu, kde autor pracuje, a tak mohl plně čerpat z množství vlastních zkušeností i zkušeností svých nadřízených a kolegů.
Autor považuje národní metrologický orgán (ČMI) za dostatečnou záruku pro dále uváděné materiály, jak z hlediska odborné způsobilosti, tak i z hlediska formální korektnosti práce.

Klíčová slova:

Metrologie, měření, měřicí přístroj, etalon, postup měření, výsledek měření, přesnost měření, nejistota měření, chyba měření, kalibrace

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Velmi zdařilá bakalářská práce, která provedla důslednou analýzu nejistot konkrétního metrologického pracoviště. Cenné je zapracování analýzy do programového vybavení, které automaticky vyhodnocuje kalibrace včetně nejistot.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A