bakalářská práce

Zajištění QoS v rozsáhlých sítích

Text práce 804.99 kB Příloha 6.88 kB

Autor práce: Bc. Michal Koblížek

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

    Bakalářská   práce   se   zabývá   řízením   provozu   v   počítačových   sítích   založených   na   protokolu   TCP/IP.
Cílem je řídit pakety tak, aby se síťový provoz provoz choval předvídatelně podle našich pravidel. K tomuto
řízení   použijeme   pouze   volně   dostupný   software   –   vybrané   řešení   je   založeno   na   operačním   systému
FreeBSD,   paketovém   firewallu   PF   a   frontovacím   frameworkem   ALTQ.   Součástí   práce   jsou   příklady
nastavení tohoto frontování, včetně plných verzí skriptů, které jsou v elektronické příloze.
Tato závěrečná práce byla zpracována v rámci vědecko­výzkumného záměru MSM0021630529 Inteligentní
systémy v automatizaci.

Klíčová slova:

HFSC, BSD, ALTQ, shaping, řízení provozu, QoS

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (člen)
doc. Ing. Eva Kureková, CSc. (člen)
doc. Ing. Jaroslav Šeminský, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A