diplomová práce

Simulační modely EDUmod pro PLC v NI LabVIEW

Text práce 1.65 MB

Autor práce: Ing. Stanislav Jančík

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá propojením programovatelného automatu (PLC) s osobním počítačem (PC) za účelem řízení softwarových simulací v NI LabVIEW.
Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. Navrhnout a zhotovit komunikační jednotku, která bude mít na starost komunikaci mezi PC a PLC a naprogramovat simulační modely v softwaru NI LabVIEW.

Klíčová slova:

Programovatelný automat, Komunikační jednotka, NI LabVIEW, EDU-mod

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo v prostředí NI LabVIEW vytvořit náhradu modelů EDUmod. Dalším cílem práce bylo provést návrh a realizaci elektroniky umožňující propojení programovatelného automatu s počítačem. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Jde o značně náročnou úlohu, řešící problematiku výukového testování logického řízení. K tomu účelu musel diplomant navrhnout simulační modely několika technologií v prostředí Labview a komunikační jednotku k připojení reálných řídicích programovatelných automatů. Velmi pozitivně nutno hodnotit úspěšnou realizaci speciální komunikační jednotky.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A