bakalářská práce

Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí Logo! Soft Comfort

Text práce 1.99 MB

Autor práce: Bc. Stanislav Kolář

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Mým úkolem je seznámit se s logickým programováním v softwaru LOGO! Soft Comfort, popsat ho a navrhnout ukázkové úlohy. V této práci bych chtěl studentům pomoci pochopit tuto problematiku logického programování. Chtěl bych aby díky mé práci bylo pro budoucí studenty programování tohoto PLC jednodušší a snazší. Představím a popíšu zde výše zmiňovaný software, jeho prvky a vše budu demonstrovat na navržených příkladech.

Klíčová slova:

PLC, LOGO!

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty LOGO!, vývojovým prostředím Logo! Soft Comfort a vytvořit souhrnné podklady pro podporu výuky. Dále bylo cílem vytvořit několik vzorových úloh s různou úrovní obtížnosti, na kterých by si mohli studenti teorii prakticky ověřit. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Jde spíše o méně náročnou úlohu, diplomantem redukovanou na logické řízení. Vlastní řešitelská práce je obsažena v kap.4. Byly by vhodné ukázky řízení i s analogovými vstupními veličinami.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: C