bakalářská práce

Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí PC WorX

Text práce 1.94 MB Příloha 6.71 MB

Autor práce: Ing. Jiří Michalčík

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

V této práci je proveden popis vývojového prostředí PC WorX  fy Phoenix Contact , který bude použitelný jako výukový podklad pro podporu výuky. Součástí práce je soubor několika praktických úloh rozdílné obtížnosti, které byly vytvořeny pro praktické osvojení teoretických znalostí v oblasti programovatelných automatů. Tyto úlohy byly realizovány na programovatelném automatu ILC 150 ETH od fy Phoenix Contact, které jsou ve větším počtu zastoupeny v laboratoři logického řízení na Ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Klíčová slova:

PLC, Phoenix Contact, PC WorX, ILC 150 ETH Starter Kit, IEC 61131-3

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty ILC150ETH fy Phoenix Contact, vývojovým prostředím PC Worx a vytvořit souhrnné podklady pro podporu výuky. Dále bylo cílem vytvořit několik vzorových úloh s různou úrovní obtížnosti, na kterých by si mohli studenti teorii prakticky ověřit. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Téma práce je středně až méně náročné. Více než polovina práce je popisem prostředí PC WorX. Kapitola 5 je dobrým podkladem pro přípravu laboratorních úloh.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B