bakalářská práce

Návrh regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním

Text práce 2.35 MB Příloha 3.34 MB

Autor práce: Bc. Miroslav Matyáš

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem regulátorů regulovaných soustav s dopravním zpožděním. V teoretické části jsou pro tyto soustavy popsány vhodné metody pro určení parametrů spojitých a číslicových regulátorů. Konkrétně se jedná o Metodu požadovaného modelu, Metodu násobného dominantního pólu, „Univerzální“ experimentální metodu a Metodu SIMC (SIMple Control).
V praktické části jsou metody aplikovány na návrh parametrů regulátorů a v programu MATLAB/Simulink namodelovány regulační průběhy. V závěru bakalářské práce je vyhodnocena regulace s ohledem na její přesnost a kvalitu.

Klíčová slova:

Regulovaná soustava, regulátor, dopravní zpoždění, Metoda požadovaného modelu, Metoda násobného dominantního pólu, „Univerzální“ experimentální metoda, Metoda SIMC.

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Autor stručně prezentoval svoji práci a odpovídal na dotaz oponenta s následnou odbornou diskusí.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se věnuje  návrhu spojitých i číslicových regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním. V teoretické části jsou popsány metody vhodné pro tento typ regulovaných soustav. Jedná o Metodu požadovaného modelu, Metodu násobného dominantního pólu, Metodu SIMC  a „Univerzální“ experimentální metodu. V praktické části jsou pro každou metodu  vypočteny parametry spojitého a číslicového regulátoru PI. Pro zjednodušení výpočtu si student vytvořil skript VBA v prostředí programu Excel. Výsledky jsou přehledně zpracovány v tabulkách spolu s posouzením kvality regulace. Regulační průběhy jsou namodelovány v simulačním prostředí Simulink programového prostředí Matlab.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Podle zadání měl student uvést pokud možno všechny metody pro návrh parametrů regulátorů a říci, jsou-li vhodné pro regulaci soustav s dopravním zpožděním. Ku příkladu nejpoužívanější metoda Z-N sice výpočtově moc použitelná není, ale v reálu použitelná je a určitě také při simulaci v Simulinku. Stejně tak základní metoda, jakou je kvadratická regulační plocha, je simulačně použitelná. Místo toho uvedl pan Matyáš pouze čtyři poměrně málo známé metody, poplatné uváděné literatuře [4]. Musíme doufat, že nebude v budoucnu ministrem v nějaké vládě. Někdy je trochu nezvyklé vyhodnocování: V závěru 6. si pro řešení vybral PI regulátor a proporcionální soustavu 1. řádu. Pochvaluje si, že dosáhl regulaci bez trvalé odchylky při použití všech metod (?), že dosáhl nekmitavého průběhu u metody UEM, ale zase nejdelšího času regulace (?). Sporné je porovnání číslicového a spojitého regulátoru s tvrzením, že číslicový regulátor dosahuje  oproti spojitému delších časů regulace. Jinak zpracování bakalářské práce má slušnou úroveň.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A