bakalářská práce

Řízení vypalovací pece

Text práce 2.35 MB Příloha 13.79 kB

Autor práce: Bc. Jan Viskot

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řízení plynové vypalovací pece na práškové barvy pomocí programovatelného automatu (PLC). V první části práce jsou definovány funkce pece a tím i požadavky na řízení. Druhá část popisuje výběr komponent v souladu s požadavky z části první. Třetí část se zabývá tvorbou výkresové dokumentace zapojení komponent, naprogramováním programovatelného automatu a HMI panelu. Poslední část práce se věnuje testování funkcí a ladění PID regulace teploty uvnitř pece.

Klíčová slova:

Vypalovací pec, řízení, regulace, programovatelný automat

Termín obhajoby

19.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Autor prezentoval svoji práci a odpovídal na dotazy oponenta s následnou diskusí o formálních a odborných stránkách práce.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem předložené bakalářské práce byl návrh a realizace řízení vypalovací pece na práškové barvy programovatelným automatem. Vizualizace dat mela být provedena panelem HMI. V první části práce jsou definovány funkce pece a tím i požadavky na řízení. Druhá část popisuje výběr komponent v souladu s požadavky z části první. Třetí část se zabývá tvorbou výkresové dokumentace a zapojením komponent, naprogramováním programovatelného automatu a HMI panelu. Poslední část práce se věnuje testování funkcí a ladění PID regulace teploty uvnitř pece. Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace SW vybavení.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zaměřuje na výrobu a řízení vypalovací pece a je tomu věnována téměř celá práce. V úvodu by bylo vhodné vyhledat a popsat nějaké profesionální řešení. Hned od první kapitoly jsou definovány požadavky pece a následuje výběr komponent. Poté je řídící jednotka otestována včetně nastavení PID regulátoru. Výstupem je tedy funkční řešení připravené k nasazení do výroby. Práce obsahuje drobnosti, které snižují kvalitu práce jako například špatně odsazena kapitola 7 až 11 nebo špatně formátovaný seznam literatury, dále tabulky 3 až 11 neobsahují odkaz na literaturu, odkud byly konkrétní informace čerpány, a naopak na literaturu 5 až 8 nejsou v textu odkazy. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B