diplomová práce

Řízení procesu třídění programovatelným automatem

Text práce 2.26 MB Příloha 353.51 kB

Autor práce: Ing. Marek Novák

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou jedné ze dvou částí zařízení pro řízení procesu třídění. Toto zařízení ke své činnosti využívá dva programovatelné automaty (dále PLC),společnosti Phoenix Contact, které jsou vzájemně propojeny. Část řešení, kterou podrobně popisuje tato práce se týká komunikace mezi těmito automaty, návrhem optimalizačních metod třídění zboží, které je významné pro činnost celého zařízení. Další částí práce je návrh a realizace vizualizace. PLC jsou naprogramovány v prostředí PC worx a Vizualizace je vytvořena pomocí programu Visu+ od firmy Phoenix Contact. Výsledkem je zařízení, které po nastavení parametrů pracuje samostatně a je kompletně spravováno pomocí dotykové obrazovky HDMI.
Diplomová práce vznikla při řešení výzkumného záměru Inteligentní systémy v
automatizaci podporovaného MŠMT ČR pod registračním číslem MSM 0021630529.

Klíčová slova:

PLC, programovatelný automat, dotekový displej, komunikace, optimalizace, třídění

Termín obhajoby

16.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (člen)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem práce bylo provést návrh a realizaci programového vybavení pro třídění pomocí programovatelného automatu ILC150ETH fy Phoenix Contact. Dalším cílem bylo zpracovat programové vybavení pro vizualizaci procesu třídění a celou práci kooperovat s řešením navazující části pro manipulaci se zbožím. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: A

Návrh a realizace poloviny funkčního vzorku zařízení pro vážení a třídění zboží. Nadstandardně náročná úloha, úspěšně realizovaná pro celosvětovou soutěž.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A