bakalářská práce

Využití ovládání domácích spotřebičů hlasem

Text práce 490.53 kB

Autor práce: Bc. Lukáš Bubla

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Bakalářská práce je zaměřena na domácí automatizaci, konkrétně na ovládání hlasovými pokyny. Popisuje způsoby komunikace a ovládání automatizovaných soustav, a především problematiku počítačového rozpoznávání řeči pomocí různých metod. Zobrazuje konkrétní výrobek pro hlasové ovládání, vyvinutý českou společností Elko ep, s.r.o., dále pak v krátkosti nahlíží do problematiky ovládání gesty. V závěru práce porovnává výrobek od společnosti Elko ep, s.r.o. se zahraničními výrobky jiných společností a diskutuje výhody a nevýhody ovládání hlasem či gesty.

Klíčová slova:

Automatizované soustavy, rozpoznání řeči, komunikační protokoly, API, domácí automatizace, hlasové ovládání

Termín obhajoby

20.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student seznámil komisi s výsledky své bakalářské práce a úspěšně zodpověděl otázky oponenta i komise.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Student na tématu pracoval se zájmem.
Snažil se získat potřebné podklady pro zpracování zadané problematiky. Iniciativně zařadil kromě ovládání systémů hlasem i úvahy o řízení automatizovaných soustav gesty.
Práci zpracoval podle obecných zásad pro tvorbu bakalářských prací. Pravidelně konzultoval postup práce a řídil se pokyny, které dostal.Snažil se přicházet i s vlastními nápady na řešení bakalářské práce.
V práci využil i poznatků, které získal  v průběhu  předmětu Automatizace a jiných předmětů bakalářského studia.
Prokázal znalost práce s odbornou literaturou.
Student splnil zadání bakalářské práce v plném rozsahu.
Téma pro svoji aktuálnost by mohl zpracovat jako svoji diplomovou práci.
Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě před zkušební komisí.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

BP popisuje možnosti ovládání domácích spotřebičů pomocí hlasu nebo pomocí gest. Autor čerpal uvedené informace z literárních zdrojů v textu citovaných. Navržená řešení dokládá schématy vybraných výrobců, jejichž produkty jsou v souladu s evropským normami. Zabývá se modulací hlasu i skladbou automatizovaných soustav. Zde bylo vhodné zpracovat, co bude potřeba v nastavení upravit při změně hlasu (např. při nachlazení). Také chybí pojednání, pro kolik hlasů lze systém vyžít.  V části 6.  se čitatel dozví, že hlas není spolehlivý, proto se kombinuje se gesty.
BP postrádá doložení výsledků shrnutých v části 6. a závěru.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B