diplomová práce

Plánování cesty mobilního robotu

Text práce 2.11 MB Příloha 199.74 kB

Autor práce: Ing. Zuzana Klobušníková

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Oponent: Ing. Petr Šoustek

Abstrakt:

Táto diplomová práca sa zaoberá plánovaním cesty robota pomocou vybraných grafových algoritmov umelej inteligencie. Teoretická časť popisuje základné metódy plánovania cesty robota. Ďalej sa bližšie venuje grafovým algoritmom. Praktická časť práce sa zaoberá implementáciou vybraných grafových algoritmov, vytvorením simulačného prostredia v jazyku Python, popisom a vyhodnotením experimentov.

Klíčová slova:

Plánovanie cesty, mobilný robot, grafové algoritmy

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Studentka seznámila komisi se svou DP. Následovaly otázky oponenta, na které studentka velice uspokojivě reagovala. Otázky členů komise: Velikost zařízení byla uvažována? Použité algoritmy

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Zadání práce bylo zcela splněno. V prvé části práce autorka zpracovala problematiku plánování cesty robotu, přičemž podrobně popsala grafové metody zvolené pro implementaci. Ve druhé části práce programově implementovala vybrané metody a vyhodnotila provedené experimenty. Diplomantka měla dobrou pracovní morálku a při zpracování náročné problematiky také prokázala vysokou míru samostatnosti. Předložená práce je přínosem pro další zkoumání a vývoj metod pro plánování cesty robotu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Šoustek

Hodnocená diplomová práce se zabývá metodami pro plánování cesty robotu. Práce neobsahuje zásadní nedostatky a autorka splnila dané zadání v celém rozsahu. Rešeršní části diplomové práce jsou kvalitně zpracovány, zvláštní pečlivost je pak věnována popisu plánovacích algoritmů. Praktická část se pak věnuje samotné implementaci, která byla vytvořena v jazyce Python. Je zde popsán návrh vytvořené aplikace včetně jejího grafického rozhraní. Předložený software je funkční a je navržen tak, že umožňuje jeho další rozšiřování o další plánovací algoritmy.  Závěrečná kapitola praktické části se věnuje experimentům, těch autorka provedla hned několik s různými stupni obtížnosti. Vlastní práce má technický charakter s důslednou prací s literaturou a přehledným členěním. Grafická úroveň práce je velmi dobrá. Jazyková úroveň se zdá být kvalitní, ale protože je práce psaná ve slovenštině, nejsem tak schopen plně zhodnotit její úplnou jazykovou správnost. Celkově se cíle práce podařilo dosáhnout, a proto ji doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A