bakalářská práce

Jednoduché a rozvětvené regulační obvody

Text práce 1.78 MB

Autor práce: Bc. Lukáš Holoubek

Ak. rok: 2017/2018

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Cílem této práce je teoretické a praktické porovnání kvality regulace rozvětvených regulačních obvodů s obvody jednoduchými. V teoretické části je obecně popsáno řízení, regulace, regulační obvod, regulátor a nastavení jeho parametrů. V praktické části jsou zadané přenosy regulovaných soustav, na kterých jsou prakticky simulovány přechodové charakteristiky při skokové změně žádané hodnoty a při vlivu poruchové veličiny u čtyřech typů rozvětvených a jednoduchých regulačních obvodů. Výsledky kvality regulace jsou popsány a vyhodnoceny s použitím programu Matlab/Simulink

Klíčová slova:

regulace, jednoduchý regulační obvod, rozvětvený regulační obvod, regulátor, obvod s pomocnou regulovanou veličinou, rozvětvený obvod s pomocnou akční veličinou, rozvětvený obvod s pomocnou měřenou poruchovou veličinou

Termín obhajoby

12.6.2018

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Študen oboznámil komisiu z témou Bakalárskej práce - Jednoduché a rozvětvené regulační obvody. Na otázky oponenta bolo odpovedané vecne a prehľadne. Na všetky otázky komisie študent dokázal reagovať úspešne.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Bakalářská práce se věnuje srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů.V teoretické části je popsán jednoduchý regulační obvod a rozvětvené regulační obvody s pomocnou regulovanou veličinou, pomocnou akční veličinou, s měřením poruchové veličiny, obvody s vnitřním modelem a Smithovým prediktorem. V praktické části jsou řešeny rozvětvené regulační obvody s pomocnou regulovanou veličinou, jak v sériovém, tak i paralelním zapojení, obvody s pomocnou akční veličinou a obvody s měřením poruchové veličiny. Regulační průběhy jsou namodelovány v simulačním prostředí Simulink programového prostředí Matlab.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Na bakalářskou práci vynikající. Zvlášť hodnotím práci s modelováním jednotlivých typů rozvětvených regulačních obvodů.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A