diplomová práce

Analýza nejistot měření při použití souřadnicového měřicího stroje

Autor práce: Ing. Alois Zimek

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. František Vdoleček, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá analýzou nejistot při měření na souřadnicovém měřícím stroji Crysta-Apex C v praxi. Určením zdrojů těchto nejistot, které mají na konečný výsledek měření podstatný vliv. Pro potřebu práce byl použit blok koncových měrek Check-Master pro měření hodnot v osách X,Y,Z souřadnicového měřícího stroje.

Klíčová slova:

Nejistoty měření, souřadnicový měřící stroj, zdroje nejistot.

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (N2370-00)

Složení komise

doc. Ing. Radim Farana, CSc. (předseda)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (místopředseda)
doc. Ing. Martin Halaj, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)