diplomová práce

Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink

Text práce 3.22 MB Příloha 197.73 kB

Autor práce: Ing. Vincent Dadej

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

Abstrakt:

Táto diplomová práca sa zaoberá programovaním v prostredí Matlab pre platformu Raspberry Pi 3. Za účelom predvedenia sú spracované dve úlohy pre Raspberry Pi, ktoré využívajú dostupný hardware, kameru. Prvou je detegovanie farebného objektu a možnosti presného track-ovania využitím kalibrácie kamery. Druhou je detekcia a rozpoznávanie tváre. V práci je pre každú úlohu vytvorená aplikácia, v ktorej sú implementované moderné metódy a poznatky počítačového videnia. Presnosť track-ovania objektov a rozpoznávania tváre je overená experimentom, ktorý preukázal skutočnú presnosť použitých metód.

Klíčová slova:

Raspberry Pi, program Matlab, detekcia farby, detekcia tváre, rozpoznávanie tváre, kalibrácia kamery, presné určovanie polohy

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student seznámil členy komise s výsledky své diplomové práce. Následně reagoval na dotazy oponenta. Doc. Jirsík a prof. Šťatsný položil doplňující otázky k magisterské práci. Prof. Vítečková zdůzarnila důležitost značení použitého v DP.

Jazyk práce

slovenština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
RNDr. Martin Kuba, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Velmi dobře odvedená diplomová práce s velmi dobrým potenciálem pro pokračování.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

V zadání DP jsou body: Vytvořit popis úloh ... Realizace úloh a vytvoření videozáznamu. Domnívám se, že toto splněno není a diplomant v závěru říká: Témou tejto DP bolo v prostredí Matlab naprogramovať dve úlohy pre Raspberry Pi s využitím kamery. Diplomantův přístup je odlišný od zadání DP. Po jiných stránkách hodnotím diplomantovu práci jako seriózně zpracovanou DP. Chybí mi seznam požitých symbolů a v symbolice je někde zmatek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B