diplomová práce

Vliv faktorů na fuzzy regulaci

Autor práce: Ing. Michal Hroch

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: Ing. Olga Davidová, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá problematikou fuzzy regulace, konkrétně vlivem faktorů, které ovlivňují kvalitu regulace v obvodech s fuzzy regulátory. Nejdříve jsou popsány principy samotné fuzzy regulace, struktura fuzzy regulátorů a možnosti jejich nastavování. Ve druhé části práce jsou potom simulovány průběhy regulované veličiny a akčního zásahu ve vybraných regulačních obvodech s fuzzy regulátory. Na nich jsou postupně nastavovány různé inferenční metody, defuzzifikační metody nebo tvary a rozmístění funkcí příslušnosti a je sledován vliv těchto nastavení na kvalitu regulace.

Klíčová slova:

Fuzzy, regulace, regulátor, faktory, simulace

Termín obhajoby

11.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-02)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)