diplomová práce

Algoritmy subpixelového rozlišení v obrazech

Autor práce: Ing. Michal Faltus

Ak. rok: 2006/2007

Vedoucí: prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Úkolem této diplomové práce je popsat metodu registrace obrazů užitím fázové korelace a
vytvořit program pro subpixelovou registraci obrazů.

Klíčová slova:

Obraz, Fourierova transformace, křížová korelace, fázová korelace, subpixelová registrace

Termín obhajoby

13.6.2007

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Strojní inženýrství (M2301-5)

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (M3917-01)

Složení komise

prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda)
prof. Ing. Vladimír Řeřucha, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (člen)
doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen)
doc. Dr. Ing. Alexandr Štefek (člen)