bakalářská práce

Uplatnění statistických metod při řízení skladových zásob

Text práce 1.7 MB Příloha 2.04 MB

Autor práce: Ing. Matej Šuľan

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Mgr. Veronika Novotná, Ph.D.

Oponent: Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.

Abstrakt:

Táto bakalárska práca sa zaoberá uplatnením štatistických metód pri riadení skladových zásob vo vybranej firme. Práca je rozdelená do troch časti. V prvej časti je súhrn potrebných znalostí ohľadom regresnej analýzy, časových radov a riadenia zásob. Tieto znalosti sú aplikované na údaje o skladových zásobách v druhej časti práce. Tretia časť obsahuje návrhy, ktoré pomôžu firme optimalizovať skladovú politiku.

Klíčová slova:

Riadenie zásob, regresná analýza, časové rady, predpoveď dopytu, poistná zásoba.

Termín obhajoby

22.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Koráb - Dokázal byste vyčíslit úspory po zavedení Vašeho programu? - odpovězeno. prof. Koráb - Kdo rozhodne o finálním nákupu zásob? - odpovězeno. Ing. Doubravský - Jakým způsobem jste zvolil hladinu uspokojení? - odpovězeno.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Kvantitativní metody v ekonomice (BAK-KME)

Studijní obor

Matematické metody v ekonomice (BAK-MME)

Složení komise

doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda)
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda)
Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen)
Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)

Předložená práce se zabývá  přínosným tématem z praxe, je přehledně rozdělena, použitá terminologie je správná, jazyková úroveň plně odpovídá požadavkům, kladeným na tyto práce. Po  odborné stránce je na velmi vysoké úrovni.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B

Známka navržená vedoucím: B

Cílem bakalářské práce je optimalizace řízení zásob vybrané firmy pomocí statistických metod. Cíl práce byl splněn včetně vytvoření programu určeného pro využití zmíněných nástrojů v analyzované firmě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C

Známka navržená oponentem: B