diplomová práce

Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)

Hlavní dokument 3.21 MB

FSIdiplomová práceStudent: Ing. Michal CupákAk. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.

Jazyk

čeština

Stav

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

Hodnocení známka

A

Fakulta

Ústav

Obor studia

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Hodnocení vedoucího
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Student pracoval aktivně a samostatně. Práce splňuje požadavky zadání.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta
Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Hodnocená diplomová práce se zabývá systémy GIS, konkrétně multiplatformní aplikací pro mobilní zařízení k orientaci v areálech rozlehlé univerzity. Po úvodu následují rešeršní kapitoly 2 a 3, ve kterých autor shrnuje možnosti a problematiku tvorby multiplatformních mobilních aplikací a charakterizuje použitelné vývojové prostředky. Informace shromážděné v těchto kapitolách jsou s ohledem na cíle práce vhodně vybrané, dostatečně podrobné, vhodně seřazené a strukturované. Kapitola 4 je věnována návrhu mobilní aplikace. Autor napřed vcelku vhodně charakterizuje dříve vzniklé podobné aplikace pro Masarykovu univerzitu, které slouží jako logické východisko, inspirace a současně i jako negativní vzory - aplikace, která vznikla v rámci hodnocené práce, si klade za cíl neopakovat nedostatky a špatné vlastnosti starších zde charakterizovaných aplikací. Na základě těchto existujících aplikací a detailní specifikace požadavků na aplikaci novou je proveden návrh logiky aplikace, obrazovek a přechodů mezi nimi i datových struktur, jejich uložení a způsobu aktualizace. Autor aplikaci realizoval jako hybridní s využitím vývojového prostředí Ionic. Tato volba byla očekávatelná vzhledem k vyznění předchozích kapitol. Implementace je vcelku standardní a nemám k ní připomínky.
Úroveň textové části práce je dobrá. Práce je dobře strukturovaná, logicky členěná a i po stylistické stránce je napsána dobře. V práci se mi nepodařilo nalézt věcné chyby, výskyt formálních chyb je minimální (např. občasné chyby v interpunkci). Po obsahové i formální stránce práce odpovídá nárokům kladeným na vysokoškolské kvalifikační práce.
Ačkoliv jsem úhlavním nepřítelem již samotné existence aplikací podobného typu, musím konstatovat, že vzniklá aplikace snese srovnání s profesionálními softwarovými produkty obdobné složitosti. Za poměrně zajímavou považuji skutečnost, že ačkoliv autor aplikaci pojmenoval hrdým a ambiciózním názvem BRUNI, omezuje se implementace pouze na jedinou brněnskou vysokou školu, a to Masarykovu univerzitu. Zadání samozřejmě požadovalo aplikaci pro jednu univerzitu, je tedy splněno. Je zřejmé, že autor si uvědomoval možnosti univerzálnějšího použití svého díla; toto hodnotím kladně a přeji mu, aby v práci mohl dále pokračovat.
Autor prokázal, že má solidní teoretické znalosti a že je schopen tyto znalosti též prakticky používat. Zadání práce považuji za zcela splněné. Práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Cíle, kterých má být dosaženo

1) Seznámení se s problematikou tvorby mobilních aplikací se zaměřením na multiplatformi GIS aplikace.
2) Získání přehledu o dostupných vývojových prostředích.
3) Analýza a návrh mobilní aplikace pro usnadnění orientace v prostředí velké univerzity.
4) Výběr vhodného vývojového prostředí a implementace navržené aplikace.

Literatura

Xamarin. Building Cross Platform Applications. [online]. [cit. 31.10.2016]. Dostupné z: https://developer.xamarin.com/guides/cross-platform/application_fundamentals/building_cross_platform_applications/.
Apple Developer. Guides and Sample Code. Cross Platform. [online]. [cit. 31.10.2016]. Dostupné z: https://developer.apple.com/library/prerelease/content/navigation/#section=Topics&topic=Cross%20Platform.
Adobe PhoneGap. PhoneGap Documentation. [online]. [cit. 31.10.2016]. Dostupné z: http://docs.phonegap.com/.

Klíčová slova

Multiplatformní mobilní aplikace, orientace v areálu, navigace, Android, iOS, Ionic, Apache Cordova.

Charakteristika problematiky úkolu

V prostředí velké univerzity umístěné v mnoha areálech a budovách je orientace osob poměrně obtížná. Vytvářená mobilní aplikace tuto orientaci usnadní. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých lokalitách a bude do nich uživatele navigovat. Data aplikace budou uložena na mobilním zařízení a budou se automaticky aktualizovat v době aktivního internetového připojení.