diplomová práce

Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)

Text práce 3.21 MB

Autor práce: Ing. Michal Cupák

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.

Klíčová slova:

Multiplatformní mobilní aplikace, orientace v areálu, navigace, Android, iOS, Ionic, Apache Cordova.

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student při prezentaci vykazoval připravenost a zájem o dané tíma. Projevoval znalost praktické aplikace ainformatiky, návrhu uživatelských prostředí a programování multiplaformách aplikací pro mobilní zařízení s částí na serveru. Odpověděl kladně na otázky oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Student pracoval aktivně a samostatně. Práce splňuje požadavky zadání.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Hodnocená diplomová práce se zabývá systémy GIS, konkrétně multiplatformní aplikací pro mobilní zařízení k orientaci v areálech rozlehlé univerzity. Po úvodu následují rešeršní kapitoly 2 a 3, ve kterých autor shrnuje možnosti a problematiku tvorby multiplatformních mobilních aplikací a charakterizuje použitelné vývojové prostředky. Informace shromážděné v těchto kapitolách jsou s ohledem na cíle práce vhodně vybrané, dostatečně podrobné, vhodně seřazené a strukturované. Kapitola 4 je věnována návrhu mobilní aplikace. Autor napřed vcelku vhodně charakterizuje dříve vzniklé podobné aplikace pro Masarykovu univerzitu, které slouží jako logické východisko, inspirace a současně i jako negativní vzory - aplikace, která vznikla v rámci hodnocené práce, si klade za cíl neopakovat nedostatky a špatné vlastnosti starších zde charakterizovaných aplikací. Na základě těchto existujících aplikací a detailní specifikace požadavků na aplikaci novou je proveden návrh logiky aplikace, obrazovek a přechodů mezi nimi i datových struktur, jejich uložení a způsobu aktualizace. Autor aplikaci realizoval jako hybridní s využitím vývojového prostředí Ionic. Tato volba byla očekávatelná vzhledem k vyznění předchozích kapitol. Implementace je vcelku standardní a nemám k ní připomínky.
Úroveň textové části práce je dobrá. Práce je dobře strukturovaná, logicky členěná a i po stylistické stránce je napsána dobře. V práci se mi nepodařilo nalézt věcné chyby, výskyt formálních chyb je minimální (např. občasné chyby v interpunkci). Po obsahové i formální stránce práce odpovídá nárokům kladeným na vysokoškolské kvalifikační práce.
Ačkoliv jsem úhlavním nepřítelem již samotné existence aplikací podobného typu, musím konstatovat, že vzniklá aplikace snese srovnání s profesionálními softwarovými produkty obdobné složitosti. Za poměrně zajímavou považuji skutečnost, že ačkoliv autor aplikaci pojmenoval hrdým a ambiciózním názvem BRUNI, omezuje se implementace pouze na jedinou brněnskou vysokou školu, a to Masarykovu univerzitu. Zadání samozřejmě požadovalo aplikaci pro jednu univerzitu, je tedy splněno. Je zřejmé, že autor si uvědomoval možnosti univerzálnějšího použití svého díla; toto hodnotím kladně a přeji mu, aby v práci mohl dále pokračovat.
Autor prokázal, že má solidní teoretické znalosti a že je schopen tyto znalosti též prakticky používat. Zadání práce považuji za zcela splněné. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A