diplomová práce

Serverová aplikace pro distribuované výpočty

Text práce 2.23 MB Příloha 2.11 MB

Autor práce: Ing. Marek Svozílek

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Oponent: Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá realizací serverové aplikace pro distribuované výpočty programované na platformě .NET a v jazyce C# ve vývojovém prostředí Visual Studio 2015. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické částí se práce zabývá technologiemi, které jsou potřeba pro realizaci aplikace. Zde je popsáno, jak se každá technologie používá a nastavuje, aby posloužila účelu diplomové práce. V teoretické části je funkčnost ukázána na příkladech. Praktická část popisuje rozvržení aplikace a funkčnost jednotlivé části aplikace. Architektura každé části aplikace je prezentovaná v UML class diagramu.

Klíčová slova:

Server, klient, Microsoft, .NET, databáze, Visual Studio, Entity framework, NuGet balíček

Termín obhajoby

15.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Průběh obhajoby

Student prezentoval jistě a připraveně metody a řešení své diplomové práce. Prokazoval svoji odbornost a nabyté znalosti ze studia informatiky. Dostatečně zodpověděl otázky oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.

Předkládaná práce se zabývá serverovou aplikací pro distribuované výpočty.

Dobře vypracovaná první rešeršní část dala studentovi dostatečné podklady pro návrh a realizaci úkolu. Nad zadání práce student navrhl i klientskou aplikaci pro distribuované výpočty.

Celkovou kvalitu práce snižuje pouze méně kvalitní grafické zpracování.

Celkově zadání práce považuji za splněné a hodnotím celkově velmi dobře / B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Předložená práce se zabývá návrhem serverové aplikace pro distribuované systémy. V rešeršní části práce je velké množství diskutabilních závěrů autora bez patřičného podložení z jiných zdrojů. Velká část prezentované rešerše je provedena na jiné téma, než je stanoveno v zadání práce. Jednotlivé kapitoly rešerše na sebe pouze volně navazují bez jasné souvislosti.
Popis praktické části práce je jen na 11-ti stránkách dle názvu kapitoly, z toho se jenom 7 stran týká návrhu aplikace, což považuji za nedostatečné! Autor dále neuvádí, co se má vlastně počítat. Čtenáři je tato skutečnost skryta.
V přiložených souborech k textové části práce se nachází několik projektů zdrojového kódu bez popisu, takže nelze posoudit jejich funkci a způsob použití. Přeložená a spustitelná aplikace se zde nenachází. Návrh v zadání deklarované aplikace a její realizaci není možné jednoznačně posoudit. 
V práci je množství nekvalitních obrázků. Autor špatně odkazuje zdroje (špatné pořadí).
Posudek k této práci byl vytvořen pouze na základě elektronické verze, tištěná verze mi nebyla předložena.
Mé hodnocení je platné, pokud student úspěšně předvede své řešení při obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D