bakalářská práce

Robotický stolní fotbal - detekce polohy protihráče

Text práce 1.97 MB Příloha 2.87 MB

Autor práce: Ing. Radek Otradovský

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Předmětem této bakalářské práce je návrh snímacího zařízení k detekci polohy čtyř
nezávislých os protihráče automatu robotického stolního fotbalu a programový výstup
aplikovatelný pro program herní strategie. V úvodu je srovnání dosud vyvinutých
řešení. Dále je provedeno srovnání a výběr vhodných snímačů aplikovatelných na
danou konstrukci stolu. Pro konkrétní řešení je pak vybrán vhodný modul k integraci
do řídícího systému a následuje testování funkčnosti celého systému. Implementační
část zahrnuje návrh konstrukce pro detekci a zároveň další nutné změny v konstrukci
stroje k uvedení do provozu.

Klíčová slova:

Robotický stolní fotbal (dále jen RSF), B&R Automatizace, optický snímač, reflexní
snímač.

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student perfektně přednesl a obhájil BP. Doplňující dotazy odpověděl vyčerpávajícím způsobem.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem robotického stolního fotbalu se zaměřením na problematiku detekce polohy protihráče. Zadání práce vzniklo na podnět firmy B+R Automatizace, která pro realizaci práce poskytla technické prostředky, prostory i potřebná školení.

Pan Radek Otradovský měl za úkol provést rešerši stávajících řešení stolního fotbalu. Realizační část práce zahrnovala návrh vhodné metody detekce polohy protihráče, její realizaci a ověření.

Všechny body práce byly splněny. Nad rámec zadání student provedl několik konstrukčních úprav. Student přistupoval k práci aktivně, samostatně a zodpovědně. Kooperoval s řešiteli přidružených projektů, své postupy průběžně konzultoval s vedoucím práce, odborným konzultantem a techniky z firmy B+R Automatizace.

Student jednoznačně prokázal schopnost samostatně pracovat na technických úkolech.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.


Přikládám vyjádření odborného konzultanta bakalářské práce, Ing. Romana Mužíka, z firmy B+R Automatizace, s r.o.
„Student Radek Otradovský měl za úkol navrhnout řešení snímání polohy herních os protihráče a následně provést implementaci a ověření navrženého řešení na prototypu robotického stolního fotbalu pro prezentační účely firmy B+R Automatizace, s r.o. Student své práci věnoval dostatek času, pracoval aktivně, samostatně a své dílčí kroky dostatečně konzultoval nejen s vedoucím práce a přiděleným konzultantem, ale také s odborníky z externích společností. Získal znalosti z oblasti měřicí techniky, programování PLC, tvorby vizualizace a práce na komplexním mechatronickém systému. Student zadání své práce splnil v celém rozsahu, navíc také pracoval na mechanických úpravách stolního fotbalu jako celku a byl tak přínosem pro celý realizační tým.„
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Hlavním cílem práce je rozšíření stávajícího modelu Robotického stolního fotbalu o vyhodnocení polohy figurek protihráče. Text obsahuje rešerši na dané téma a následuje popis stávající konstrukce. Dále je práce zaměřena na rozbor problému a vybrané řešení jsou realizovány a otestovány.  Práce přispěla k rozšíření stávajícího řešení, které bude nadále využíváno.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A