diplomová práce

Studium tenkých vrstev molekulárních nanomagnetů připravených metodou Langmuira-Blodgettové a návrh úpravy Langmuirovy vaničky

Text práce 8.86 MB Příloha 820.88 kB

Autor práce: Ing. Jan Vaverka

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Dr. Mgr. Jiří Novák, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Petr Neugebauer, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá studiem depozice molekulárních nanomagnetů metodou Langmuira-Blodgettové. Práce popisuje vliv depozičních parametrů na strukturu nanášené molekulární vrstvy doubledecker-ftalocyaninu dysprosia. Připravené molekulární filmy jsou analyzovány prostřednictvím rentgenové reflektivity a mikroskopie atomárních sil. Dále je popsán návrh konstrukčních změn aparatury KSV Minimicro, sloužící k depozici metodou Langmuira-Blodgettové. Cílem návrhu je Langmuirova vanička s většími rozměry oproti současnému stavu, jenž by umožňovala nanášení řádově stovek molekulárních vrstev.

Klíčová slova:

Metoda Langmuira-Blodgettové, depoziční aparatura, doubledecker-ftalocyaninu dysprosia, tenké vrstvy, morfologie rentgenová reflektivita, mikroskopie atomárních sil

Termín obhajoby

21.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Student, Bc. Jan Vaverka se v rámci diplomové práce zabýval depozicí uspořádaných mnohovrstev molekul molekulárního nanomagnetu (MN) tetrabutylammonia-bis(ftalocyaninu) dysprosia (CuPc2) metodou Langmuira-Blodgettové (LB) a dále návrhem upravené verze Langmirovy vaničky kompatibilní se stávajícími komponentami depoziční aparatury na Masarykově univerzitě (MU). Obou částí práce se student ujal iniciativně a kreativně. V konstrukční části samostatně připravil výkresy nové verze vaničky podle požadavků a modifikacemi pružně reagoval na nové okolnosti, které se objevovali při komunikaci s dílnou na pracovišti a s potenciálními dodavateli komponent. Provedl též analýzu vhodnosti materiálů s ohledem na požadované vlastnosti vaničky (např. tepelná vodivost a stabilita). Sám též provedl průzkum trhu za účelem minimalizace cen dodaných materiálů a komponent. Konstrukční návrh diplomant v požadovaném čase přivedl do stádia realizovatelnosti, ale k výrobě vaničky nebylo přistoupeno kvůli nákupu analogického kompletního nového zařízení na pracoviště vedoucího DP.
V části práce týkající se depozice vrstev MN si diplomant též počínal samostatně. Všímal si různých faktorů ovlivňujících kvalitu depozice a kreativně řešil problémy, či řešení navrhoval pokud nebyla okamžitě možná (např. řešení problému s odparem kapalné subfáze na níž spočívají molekuly při depozici metodou LB, viz závěr DP). Analýzu dat z rtg difrakce a mikroskopie atomových sil provedl diplomant dle pokynů a zapracoval do textu DP. Je třeba ocenit diplomantovu schopnost dodržování časového plánu a schopnost vytyčit si vlastní dílčí cíle při práci. Menší stylistické a grafické úpravy v textu DP na základě návrhů vedoucího byly ve značné míře rychle provedeny. Všechny cíle DP byly splněny a výsledky práce a poznatky pana Bc. J. Vaverky jsou přínosem pro výzkumnou skupinu na MU, v níž diplomant pracoval, a pro místní laboratoř.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Jan Vaverka se svou diplomovou praci zabyva studiem depozice molekularnich nanomagnetu pomoci Langmir-Blodgett metody. Po kratkem uvodu k diplomove praci nasleduje cast, pojednavajici o pouzitych experimentalnich metodach, princip depozice Langmuir-Blodgett metodou, vyuziti Rentgenove reflectivity a atomarni mikroskopie (AFM) ke studiu deponovanych vrstev molekularniho “single ion magnetu”, DyPc2. V experimentalni casti, se pak systematicky zabyva depozicemi a jejich charakterizaci pouzitim vicenasobneho nanaseni DyPc2. V praci postradam trosku vetsi uvod k pouzivanym molecularnim magnetum, autor se hbite vyhyba jejich delnejsimu popisu. V posledni casti se Jan Vaverka venuje navrhu nove depozicni aparatury, ktera by umoznovala vicenasobne depozice. Z duvodu uvolneni penez na zakoupeni komercni aparatury nebyl nakonec predkladany navrh bohuzel realizovan. V zaveru prace bych ocekaval trosku vetsi diskuzi nad dosazenymi vysledky.
Autor splnil veskere pozadavky zadani a predlozenou diplovou praci proto doporucuji ji k obahojobe.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B