diplomová práce

Depozice Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát

Text práce 8.02 MB

Autor práce: Ing. Veronika Hammerová

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.

Oponent: Ing. Rostislav Váňa

Abstrakt:

Tato diplomová práce se věnuje depozici Ga a GaN struktur na grafenový substrát vyrobený metodou mechanické exfoliace. Mechanická exfoliace byla provedena novou metodou
použitím DGL Gel-Filmu s kineticky kontrolovanou adhezí. Gálium je deponované metodou molekulární svazkové epitaxe pomocí efuzní cely za UHV podmínek. Pro vznik GaN
bylo nadeponované Ga dále nitridované. Struktury byly zkoumané pomocí optického mikroskopu, SEM, Ramanovy spektroskopie a fotoluminiscence.

Klíčová slova:

grafen, gálium, gálium nitrid, molekulární svazková epitaxe

Termín obhajoby

21.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jindřich Mach, Ph.D.

Studentka se v rámci diplomové práce aktivně podílela na realizaci experimentů směřujících k  růstu Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát. V rámci diplomové práce byly připraveny ultratenké vrstvy Ga a GaN na grafenový substrát připravený metodo mechanické exfoliace za různých teplot substrátu. Struktury byly připravovány užitím efuzní cely a zdroje iontů o nízké energii v UHV podmínkách. Tyto vzniklé ultratenké vrstvy byly studentkou analyzovány užitím metod SEM a Ramanovou spektroskopií. Navíc během práce bylo účelně užito unikátní zařízení kombinující Ramanovu spektroskopii a SEM. Výsledky budou využity k přípravě a studiu GaN nanostruktur na grafenovém substrátu a budou publikovány v odborném časopise. Práce studentky byla intenzivní, samostatná a přesahovala rámec zadání. Proto lze konstatovat, že studentka splnila všechny úkoly zadání. Projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Rostislav Váňa

Diplomová práce Veroniky Hammerové se zabývá depozicí Ga a GaN struktur na grafen splnila všechny požadavky a cíle, které byly stanoveny.
Diplomová práce je rozdělena do 5 kapitol, ze kterých jsou tři teoreticky a dvě prakticky zaměřené.
V první kapitole teoretické části autorka píše o vlastnostech grafenu, což už měla ve své bakalářské práci, a tudíž se mohla na tuto kapitolu jen odkázat. V dalších kapitolách již ale čtivou formou zpracovává jak teoretické informace, tak praktické znalosti. Autorka z části využívá získané vědomosti ze zahraničí (přenos mikrostruktur pomocí DGL Gel-Filmu) a z části dobře zavedených metod používaných na VUT (Depozice Ga). Část textu se věnuje také experimentálním metodám použitým k inspekci vzorků, ale ne všechny mají vlastní kapitolu. Například fotoluminiscence, jako hlavní inspekční metoda růstu GaN na grafenu, je pouze zmíněna v textu a určitě by si zasloužila vlastní kapitolu. V Ramanovské spektroskopii autorka využívá single point měření na získání spekter z nanostruktur, což je poněkud nešťastné z důvodu, že si nemůže být jistá, že svazek v danou chvíli na nanostrukturu míří. Navíc tímto druhem měření autorka rozporuje výsledky práce p. Bárdyho, který měření prováděl jinak. Bohužel toto autorka více nerozebírá, což hodnotím negativně.
Co ale hodnotím velice kladně je text, který je velice čtivý a jen s pár překlepy. Obrázky jsou velice ilustrativní a velmi dobře popsány.
Ke konci práce chybí celková diskuze nad diplomovou prací, kde by autorka mohla shrnout přínos své práce pro výzkum či využitelnost pro technologie. V závěru pouze shrnuje výsledky dosažené v rámci své práce, ale nedokáže svou práci ‚prodat‘.
Práci s literaturou musím ohodnotit známkou C, protože se autorka dopustila několika chyb, které jsou do očí bijící. Za prvé necitovala publikaci, která je v úvodu psána jako základní literární pramen. V seznamu literatury jsou faktické chyby. Například se u některých citací objevují jakési zkratky na konci citace, text někdy přetéká stránku, některé zdroje jsou na internetu nedohledatelné či chybí odkaz, pokud je to internetový zdroj.
Každopádně je tato práce svou kvalitou nadprůměrná, ale s jistými chybami. Doporučuji k obhajobě s výslednou známkou B.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: B