diplomová práce

Modifikace grafenových struktur ionty o nízké energii (E<100 eV)

Text práce 9.65 MB

Autor práce: Ing. Jaroslav Maniš

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Jindřich Mach, Ph.D.

Oponent: RNDr. Jan Čermák, Ph.D.

Abstrakt:

Diplomová práce se věnuje studiu vlivu nízkoenergetických iontů na grafenové struktury. Grafenové struktury byly ozařovány dusíkovými a argonovými ionty o energiích nižších než 100 eV. Modifikované grafenové struktury byly studovány Ramanovou a rentgenovou fotoelektronovou spektroskopií a byl také porovnán vliv dávky iontů na jejich kvalitu. Součástí diplomové práce je i rešeršní studie zaměřená na modifikaci grafenových struktur nabitými částicemi.

Klíčová slova:

Uhlík, grafen, ionty, Ramanova spektroskopie, XPS spektroskopie.

Termín obhajoby

20.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jindřich Mach, Ph.D.

Student se v rámci diplomové práce aktivně podílel na realizaci experimentů směřujících k přípravě grafenových nanostruktur ovlivněných ionty o nízké energii  vhodných k přípravě senzorů. V rámci diplomové práce byly litografickou metodou připraveny zlaté elektrody, které při pokrytí CVD grafenem umožnily dvou bodovou metodou měření jeho transportních vlastností. Měření bylo prováděno zejména v UHV podmínkách, kde byla také studována interakce grafenu s ionty argonu a dusíku, Ga. Takto modifikované grafenové vrstvy byly také studovány užitím metod SEM, XPS a Ramanovou spektroskopií. Výsledky budou využity při dalším studiu senzorů na grafenovém základě. Práce studentka byla intenzivní, samostatná a přesahovala rámec zadání. Proto lze konstatovat, že student splnil všechny úkoly zadání. Projevoval nadměrný zájem o danou problematiku a při práci si počínal snaživě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
RNDr. Jan Čermák, Ph.D.


Diplomová práce se zaobírá možností modifikace grafénu interakcí s nízkoenergetickými ionty. Práce je rozdělena do tří částí. V první jsou popsány známé vlastnosti grafénu a základní (v práci použité) metody používané k jeho studiu. Druhá část shrnuje známé výsledky modifikace grafénu nabitými částicemi. Třetí část popisuje experimenty provedené v rámci diplomové práce.
Za základní nedostatek diplomové práce považuji nepřesné popisy použitých experimentálních metod, což komplikuje následnou analýzu naměřených dat a pochopení prezentovaných výsledků.  Experimentální metody a výsledky jsou obsahem níže uvedených konkrétních připomínek a otázek pro zodpovězení během obhajoby. Kvalitu práce nadále snižují překlepy a špatný popisek u jednoho z obrázků (15).
Kvalitně provedená rešerše a výběr a použití zdrojů z odborné literatury naopak poukazují na autorovo dobré pochopení problematiky. Při analýzách experimentálních výsledků jsou informace z literatury vhodně aplikovány. Práce kombinuje několik odlišných experimentálních metod, jejichž principy a důležité aspekty autor správně vystihl. Výsledky různých metod jsou v práci navzájem citlivě korelovány, aby celkové závěry neobsahovaly rozpory. Práce splnila cíle definované v zadání. Tyto vlastnosti dle mého názoru převyšují negativa zmíněná v předchozím odstavci, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B