diplomová práce

Spektrální analýza a charakterizace magnetických atomů a studium supravodivých vrstev pomocí nízkoteplotní STM

Text práce 6.08 MB

Autor práce: Ing. Aleš Cahlík

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se dělí na dva tématické podcelky. První tématický podcelek se věnuje renovaci nízkoteplotního STM zařízení od firmy Omicron a jeho následnému využití pro studium preparace supravodivých-magnetických rozhraní. Nejprve je zde ukázána příprava vhodných kovových substrátů, konkrétně W(110) a Ir(111). Dále práce ukazuje výsledky přípravy tenkých železných vrstev na Ir(111). Poslední sekce se zabývá studiem růstu vanadia jak na čistém Ir(111), tak na zmíněném systému Fe-Ir(111). Druhý tématický podcelek se zabývá magnetismem kobaltových atomů na jednovrstevném dichalkogenidu  WS2. Jedná se především o studium jejich magnetického momentu a anisotropie pomocí X-ray magnetic circular dichroism (XMCD).

Klíčová slova:

nízkoteplotní skenovací tunelovací mikroskopie, LT-STM, skenovací tunelovací spektroskopie, STS, kryogenika, UHV supravodivost, magnetismus, Fe, V, nanoskyrmion, Ir(111), W(110), kobalt, dichalkogenidy, XMCD

Termín obhajoby

20.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (M2A-P)

Studijní obor

Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (M-FIN)

Složení komise

prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda)
prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen)
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen)
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen)

Student pracoval na své diplomové práci v zahraničí. a to zcela samostatně.  Projevil přitom potřebnou dávku tvořivosti a cílevědomosti. Byl hodnocen svým zahraničním  školitelem jako excelentní.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Celkově hodnotím práci velmi vysoko. Rozsah a kvalita dosažených výsledků je dle mého názoru nad rámec běžných diplomových prací. Kandidát si osvojil samostatnou práci na nízkoteplotním rastrovacím mikroskopu. Oceňuji zejména fakt, že se kandidát podílel nejen na měřeních s pokročilými experimentálními technikami, ale že se také aktivně zapojil do modifikace nízkoteplotního mikroskopu. Náročná problematika byla řešena na vysoké úrovni, což je dáno možností pobytu ve špičkovém vědeckém týmu. Grafické a stylistické zpracování práce je na velmi dobré úrovni. Celkově si myslím, že předložená práce svědčí o dobrých schopnostech pro další vědecký růst kandidáta.

Předložená práce splnila všechny body zadání. Kandidát si osvojil nejen základy vědecké práce ve špičkovém týmu, ale také se seznámil s pokročilými experimentálními technikami (LT-STM/STS, XMCD).  Navíc se aktivně zapojil do modifikace nízkoteplotního rastrovacího mikroskopu, který vedl k dvojnásobnému prodloužení doby nutné pro doplnění kapalného helia. Získal také velmi cenné zkušenosti s přípravou vybraných atomárně rovných kovových povrchů a jejich rekonstrukcí v UHV podmínkách. Zejména lze ocenit znalost přípravy WS2/Au(111) systému, který není triviální. Aktivně se také podílel na XMCD měření na synchrotronu.
Interpretace dosažených výsledků je faktická a závěry jsou přiměřené získaným experimentálním datům. Pro hlubší pochopení by byla potřeba užší spolupráce s teoretickou skupinou. Předpokládám, že dosažené výsledky budou publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech s impakt faktorem. Dosažené výsledky svým způsobem přispěli k současnému poznání přípravy magnetických povrchů a jejich strukturálním a fyzikálním vlastnostem.
Práce je zpracována pečlivě, grafická úprava je na vysoké úrovni. Našel jsem jen pár drobných překlepů, ale to je v rámci rozsahu textu nevyhnutelné. Práce je členěna do logických celků. Text je stručný, ale výstižný. Je vidět, že student má dostatek kvalitních výsledků, které je možné prezentovat. Nedochází tedy k nadbytečné redundanci textu a obrázků. Práce z mého pohledu splňuje všechny formální náležitosti.
Práce obsahuje 70 citací. Literatura je vyvážená a všechny důležité metody, postupy nebi relevantní fyzikální procesy jsou citovány adekvátně.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A